Levering/levertijd

1. Opgaven van leveringsdata worden bij benadering in overleg vastgesteld en binden
ons derhalve niet.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons magazijn of onze
opslagplaats of andere voorraad ruimte verlaten, ongeacht eventuele overeengekomen montagewerkzaamheden.
3. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft afnemer geen recht tot het
vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot
geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of gedeeltelijk opschorten
van de overeenkomst van enigerlei verplichtingen van afnemer uit de overeenkomst,
tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is, dat naar eisen van
redelijkheid en billijkheid van de afnemer niet langer kan worden gevergd de
overeenkomst in stand te laten.
4. In geval van staking, brand, vergaan van goederen tijdens transport, waterschade,
overheidsmaatregelen, vertraging bij de verscheping of het transport, uitvoerverbod,
oorlog, mobilisatie, in- of uitvoerbelemmeringen en alle overige omstandigheden,
welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zullen wij te
onze keuze gerechtigd zijn, hetzij de levertijd met de duur van deze belemmering te
verlengen, hetzij de koop, voorzover deze door de belemmering getroffen wordt, te
annuleren.
5. Indien afnemer ons daartoe schriftelijk aanmaant, zijn wij gehouden ons binnen acht
dagen ten aanzien van onze keuze te verklaren.
6. Afnemer is bij annulering gehouden de door ons gemaakte kosten te vergoeden.
Hieronder zijn mede begrepen de annuleringskosten, welke wij aan onze leverancier
verschuldigd zijn.
7. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige
levering voorzover wij deze niet na aanmaning als hierboven bedoeld, uitdrukkelijk
schriftelijk hebben toegezegd.
8. Aan onze leveringsplicht zal zijn voldaan door de goederen éénmaal aan de afnemer aan
te bieden. Indien wij genoodzaakt zijn de betreffende goederen meerdere malen aan te
bieden, zullen de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van afnemer zijn.