Garantiebepalingen Zonwerings-outlet.nl

Zonwerings-outlet.nl garandeert dat bij fabricage van haar producten de grootste
nauwkeurigheid betracht wordt. Mochten desondanks, bij normaal gebruik en onderhoud, binnen
2 jaar na aankoopdatum gebreken voordoen als gevolg van fabricage- of constructiefouten, dan zal Zonwerings-outlet.nl de te vervangen materialen kosteloos ter beschikking stellen aan de wederpartij, zulks na beoordeling van Zonwerings-outlet.nl.

Deze garantie vervalt:

  • Indien gebreken ontstaan door normale slijtage, verkeerde montage, verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud of verwaarlozing.
  • de materialen 'intensief blootgesteld zijn aan schadelijk atmosferische omstandigheden of aan een agressieve omgeving van industrie of nijverheid en tengevolge daarvan kleurverandering of beschadiging ondergaan.
  • de materialen geplaatst zijn in een regio met een hoog zoutgehalte in de lucht en daardoor corrosie ondergaan.
  • het gaat om materialen die onderhevig zijn aan slijtage, ten gevolge van een veelvuldig, langdurig, of verkeerd gebruik ( b.v. linten, koorden, kabels, veren oprollers,...)
  • er gebrek is aan waterdichtheid van doeken op breedte en als het gaat om natuurlijke veroudering.
  • de technische gebruikslimieten van de producten vermeld op de technische productendocumentatie niet geŽerbiedigd zijn.
  • er onvermijdelijke esthetische afwijkingen zijn die voortvloeien uit het productieproces of die eigen zijn aan het product.
  • verkeerd of geforceerd gebruik, bijv. de zonwering sluit met takken en/of bladeren die op het doek gevallen zijn.
  • doeken, zie productinformatie voor de eindgebruiker.

Wederpartij kan geen ander recht aan onze garantie ontlenen dan hierboven vermeld, met name niet het recht op vergoeding van schade, welke dan ook, door gebreken ontstaan. Ook indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

De garantie geldt niet voor gebreken die zijn geconstateerd volgens keuringsmethoden die niet van tevoren zijn overeengekomen.

Voor overige garantiebepalingen verwijzen wij naar de algemene voorwaarden.